Du kan købe gavekort fysisk i butikken. Du kan også bestille det over mail eller telefon, hvorefter vi sender det til dig, som en pdf-fil.

Vigtigt at gavekortet er printet og medbringes ved indløsning. Gavekortet er gældende i 3 år fra udstedelsesdatoen.​

HVIS DU SKAL BRUGE GAVEKORT TIL JUL ER DET SIDSTE DAG DEN 23-12 INDEN KL 15.

1